ما را در صفحه ی رسمی محله در شبک ی اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید:

برای ورود به صفحه ی رسمی محله ی نابینایان در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام از طریق این آدرس وارد شوید:

https://www.instagram.com/gooshkon.ir/