چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، باید این را بخوانید

چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، باید این را بخوانید

وقتی آن شب از سر کار به خانه برگشتم،
همسرم داشت غذا را آماده می‌کرد، دست او را گرفتم و گفتم، باید چیزی را به
تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. غم و ناراحتی توی
چشمانش را خوب می‌دیدم.

یکدفعه نفهمیدم چطور دهانم را باز کردم. اما باید
به او می‌گفتم که در ذهنم چه می‌گذرد. من طلاق می‌خواستم. به آرامی موضوع
را مطرح کردم. به نظر نمی‌رسید که از حرفهایم ناراحت شده باشد، فقط به نرمی
پرسید، چرا؟

از جواب دادن به سوالش سر باز زدم. این باعث شد عصبانی
شود. ظرف غذایش را به کناری پرت کرد و سرم داد کشید، تو مرد نیستی! آن شب،
دیگر اصلاً با هم حرف نزدیم. او گریه می‌کرد. می‌دانم دوست داشت بداند که
چه بر سر زندگی‌اش آمده است. اما واقعاً نمی‌توانستم جواب قانع‌کننده‌ای به
او بدهم. من دیگر دوستش نداشتم، فقط دلم برایش می‌سوخت.

با یک
احساس گناه و عذاب وجدان  عمیق، برگه طلاق را آماده کردم که در آن قید شده
بود می‌تواند خانه، ماشین، و 30% از سهم کارخانه‌ام را بردارد. نگاهی به
برگه‌ها انداخت و آن را ریز ریز پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من
گذرانده بود برایم به غریبه‌ای تبدیل شده بود. از اینکه وقت و انرژیش را
برای من به هدر داده بود متاسف بودم اما واقعاً نمی‌توانستم به آن زندگی
برگردم چون عاشق یک نفر دیگر شده بودم. آخر بلند بلند جلوی من گریه سر داد و
این دقیقاً همان چیزی بود که انتظار داشتم ببینم. برای من گریه او نوعی
رهایی بود. فکر طلاق که هفته‌ها بود ذهن من را به خود مشغول کرده بود، الان
محکم‌تر و واضح‌تر شده بود.

روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و
دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می‌نویسد. شام نخورده بودم اما مستقیم رفتم
بخوابم و خیلی زود خوابم برد چون واقعاً بعد از گذراندن یک روز لذت بخش با
معشوقه جدیدم خسته بودم. وقتی بیدار شدم، هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود.
توجهی نکردم و دوباره به خواب رفتم.
صبح روز بعد او شرایط طلاق خود را
نوشته بود: هیچ چیزی از من نمی‌خواست و فقط یک ماه فرصت قبل از طلاق خواسته
بود. او درخواست کرده بود که در آن یک ماه هر دوی ما تلاش کنیم یک زندگی
نرمال داشته باشیم. دلایل او ساده بود: وقت امتحانات پسرمان بود و او
نمی‌خواست که فکر او بخاطر مشکلات ما مغشوش شود.

برای من قابل قبول
بود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را
در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن یک
ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاقمان به سمت در ورودی ببرم. فکر
می‌کردم که دیوانه شده است. اما برای اینکه روزهای آخر با هم بودنمان
قابل‌تحمل‌تر باشد، درخواست عجیبش را قبول کردم.

درمورد شرایط طلاق
همسرم با معشوقه‌ام حرف زدم. بلند بلند خندید و گفت که خیلی عجیب است. و
بعد با خنده و استهزا گفت که هر حقه‌ای هم که سوار کند باید بالاخره این
طلاق را بپذیرد.

از زمانیکه طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم من
و همسرم هیچ تماس جسمی با هم نداشتیم. وقتی روز اول او را بغل کردم تا از
اتاق بیرون بیاورم هر دوی ما احساس خامی و تازه‌کاری داشتیم. پسرم به پشتم
زد و گفت اوه بابا رو ببین مامان رو بغل کرده. اول او را از اتاق به نشیمن
آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. حدود 10 متر او را در آغوشم
داشتم. کمی ناراحت بودم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر
اتوبوس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار ماشین شده و به سمت
شرکت حرکت کردم.

در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت‌تری داشتیم. به
سینه من تکیه داد. می‌توانستم بوی عطری که به پیراهنش زده بود را حس کنم.
فهمیدم که خیلی وقت است خوب به همسرم نگاه نکرده‌ام. فهمیدم که دیگر مثل
قبل جوان نیست. چروک‌های ریزی روی صورتش افتاده بود و موهایش کمی سفید شده
بود. یک دقیقه با خودم فکر کردم که من برای این زن چه کار کرده‌ام.

در
روز چهارم وقتی او را بغل کرده و بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بینمان
برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در
روز پنجم و ششم فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این
موضوع به معشوقه‌ام نگفتم. هر چه روزها جلوتر می‌رفتند، بغل کردن او برایم
راحت‌تر می‌شد. این تمرین روزانه قوی‌ترم کرده بود!

یک روز داشت
انتخاب می‌کرد چه لباسی تن کند. چند پیراهن را امتحان کرد اما لباس مناسبی
پیدا نکرد. آه کشید و گفت که همه لباس‌هایم گشاد شده‌اند. یکدفعه فهمیدم که
چقدر لاغر شده است، به همین خاطر بود که می‌توانستم اینقدر راحت‌تر بلندش
کنم.

یکدفعه ضربه به من وارد شد. بخاطر همه این درد و غصه‌هاست که اینطور شده
است. ناخودآگاه به سمتش رفته و سرش را لمس کردم.

همان
لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت که بابا وقتش است که مامان را بغل کنی و
بیرون بیاوری. برای او دیدن اینکه پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش
مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسرمان اشاره کرد که نزدیکتر شود و او
را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم چون می‌ترسیدم در
این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم و از
اتاق خواب بیرون آورده و به سمت در بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور
گردنم انداخته بود. من هم او را محکم در آغوش داشتم. درست مثل روز
عروسیمان.

اما وزن سبک‌تر او باعث ناراحتیم شد. در روز آخر، وقتی او
را در آغوشم گرفتم به سختی می‌توانستم یک قدم بردارم. پسرم به مدرسه رفته
بود. محکم بغلش کردن و گفتم، واقعاً نفهمیده بودم که زندگیمان صمیمیت کم
دارد. سریع سوار ماشین شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی در
ماشین را هم قفل نکردم. می‌ترسیدم هر تاخیری نظرم را تغییر دهد. از پله‌ها
بالا رفتم. معشوقه‌ام که منشی‌ام هم بود در را به رویم باز کرد و به او
گفتم که متاسفم، دیگر نمی‌خواهم طلاق بگیرم.

او نگاهی به من انداخت،
تعجب کرده بود، دستش را روی پیشانی‌ام گذاشت و گفت تب داری؟ دستش را از
روی صورتم کشیدم. گفتم متاسفم. من نمی‌خواهم طلاق بگیرم. زندگی زناشویی من
احتمالاً به این دلیل خسته‌کننده شده بود که من و زنم به جزئیات زندگیمان
توجهی نداشتیم نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می‌فهمم دیگر
باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا کند هر روی او را در آغوش گرفته و از
اتاق خوابمان بیرون بیاورم. معشوقه‌ام احساس می‌کرد که تازه از خواب بیدار
شده است. یک سیلی محکم به گوشم زد و بعد در را کوبید و زیر گریه زد. از
پله‌ها پایین رفتم و سوار ماشین شدم. سر راه جلوی یک مغازه گل‌فروشی
ایستادم و یک سبد گل برای همسرم سفارش دادم. فروشنده پرسید که دوست دارم
روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و نوشتم، تا وقتی مرگ ما را از هم جدا کند
هر روز صبح بغلت می‌کنم و از اتاق بیروم می‌آورمت.

شب که به خانه
رسیدم، با گلها دست‌هایم و لبخندی روی لبهایم پله‌ها را تند تند بالا رفتم و
وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت افتاده و مرده است! او ماه‌ها بود
که با سرطان می‌جنگید و من اینقدر مشغول معشوقه‌ام بودم که این را نفهمیده
بودم. او می‌دانست که خیلی زود خواهد مرد و می‌خواست من را از واکنش‌های
منفی پسرمان بخاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسرمان من شوهری مهربان
بودم.

جزئیات ریز زندگی مهمترین چیزها در روابط ما هستند. خانه،
ماشین، دارایی‌ها و سرمایه مهم نیست. اینها فقط محیطی برای خوشبختی فراهم
می‌آورد اما خودشان خوشبختی نمی‌آورند.

سعی کنید دوست همسرتان باشید و هر کاری از دستتان برمی‌آید برای تقویت
صمیمیت بین خود انجام دهید.

با به اشتراک گذاشتن این داستان شاید بتوانید زندگی زناشویی خیلی‌ها را نجات دهید!

 

درباره مجتبی خادمی

مجتبی خادمی. متولد 7 بهمن 66. دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان. ارزیاب مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب. مؤسس و گرداننده اسبق محله نابینایان. مدرس علوم کامپیوتر و زبان انگلیسی. طراح وب. برنامه نویس. مجری برنامه های رادیویی. آشنا به راه اندازی و استفاده از چاپگر های خط بینایی و بریل. دوره پیش دبستانی را در مدرسه کمتوانان ذهنی بصیرت زرین شهر گذراندم. دوره های دبستان و راهنمایی را در مجتمع آموزشی ابابصیر اصفهان. پایه اول دبیرستان را در دبیرستان غیر انتفاعی محمد باقر زرین شهر. پایه های دوم و سوم هنرستان را در رشته کامپیوتر در هنرستان ملا صدرا. مقطع کاردانی کامپیوتر را در دانشگاه های آزاد مبارکه و دولتی شهرکرد. و مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را در دانشگاه اصفهان گذراندم. همزمان، در انجمن موج نور نابینایان، به عنوان مسئول تولید محتوا، مؤلف کتب صوتی ویژه نابینایان، صدابردار، مسئول کنترل کیفی مواد آموزشی، پاسخگو به پرسش های کامپیوتری نابینایان، طراح سامانه تلفن گویا، مدرس کلاس های آموزش رایانه و مسیر یابی ویژه نابینایان، مدرس دوره های تربیت مربی آموزش رایانه به نابینایان، و تحلیلگر نیاز های آموزشی نابینایان در خانه ریاضیات مشغول به خدمت شدم. در ادامه، به عنوان اپراتور در مرکز تماس گروه صنعتی انتخاب مشغول بودم و اکنون در مقام ارزیاب در تیم پایش عملکرد در گروه صنعتی انتخاب خدمت می کنم. از دوران کودکی، مخارج زندگی و تحصیل را شخصا به عهده گرفتم و به سختی فراهم کردم. در دوران دبیرستان، اولین رساله ی گویا در ایران از آیتالله مکارم شیرازی را به کمک خواهرم و روحانی محل، تهیه کردم و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع کردم. در همان دوران، اولین مجموعه ی آموزشی بازی های کامپیوتری ویژه نابینایان را تولید و در سطح وسیعی بین نابینایان در کشور توزیع نمودم. در دوران نوجوانی، اولین بازی رایانه ای ویژه نابینایان به زبان فارسی با نام دو در جنگل را طراحی کردم و توسعه دادم. به ترجمه و دوبله ی بازی های رایانه ای محبوب نابینایان از جمله تخت گاز و شو‌دان جهت استفاده ی نابینایان این مرز و بوم مبادرت ورزیده ام. اولین کتابچه ی راهنمای آموزش رایانه به کودکان نابینا را طراحی کردم و توسعه دادم. در دوران دانشجویی، اولین، پر بازدید ترین و پر محتواترین سایت ویژه نابینایان ایران با نام گوشکن را تأسیس کردم. همواره در سایت گوش‌کن، سه شعار آموزش، استقلال و تفریح نابینایان را دنبال کرده و در جهت سوق دادن نابینایان به سمت این سه هدف، اقدام به ضبط آموزش های مختلف، تولید و ترجمه ی مقالات مرتبط و تشویق دیگران به انجام نظیر این کار ها نموده ام. تهیه کننده و مجری یکی از پر شنونده ترین برنامه های اولین رادیوی اینترنتی نابینایان ایران (که چند سال پیش تعطیل شده است)، بودم. همیشه از مصاحبه های آگاهی بخش با رسانه ها از جمله برنامه به روز شبکه سوم سیما به عنوان یکی از کارشناسان فاوا و نابینایان استقبال کرده ام. به دلیل تجربه ی تدریس موفق به دانش آموزان، همواره با استقبال والدین کودکان و نوجوانان جهت تدریس روبرو بوده ام. از تألیفاتم می توانم به کتاب آموزش نرم افزار آماری SPSS به اتفاق استاد ندا همتپور اشاره کنم. یکی از مهمترین نرم افزار های مسیریابی نابینایان را با نام نزدیک یاب به همراه دفترچه راهنمای استفاده، جهت کمک به استقلال نابینایان در رفت و آمد، ترجمه کردم و به رایگان در سطح بین المللی برای تمام فارسی زبانان منتشر نمودم. در حال حاضر، رویای امکان سفر به استان های محروم جهت همسان سازی سطح آموزشی و پرورشی کودکان محروم با کودکان کلان شهر ها را در ذهن می پرورانم. اطلاعات تماس: شماره موبایل شخصی: 09139342943 آدرس ایمیل شخصی: gooshkon2020@gmail.com شناسه اسکایپ: mojtaba1007 شناسه تلگرام: @luckymojy آدرس شناسه تلگرام: https://t.me/luckymojy شماره واتساپ: 09139342943 آدرس وبلاگ شخصی: https://gooshkon.wordpress.com
این نوشته در داستان و حکایت ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

One Response to چه ازدواج کرده باشید، چه نکرده باشید، باید این را بخوانید

  1. 1
    چرخ و فلک says:

    واقعیت داره این داستان حالا؟؟

    چه فرقی میکنه؟!
    درونمایهش مهمه!

دیدگاهتان را بنویسید