آیین‌نامه اجرایی محله نابینایان

ماده یک: ارکان سایت

یک: راهبر سایت

دو: هیات مدیره مرکب از:
الف: مدیر فنی
ب: مدیر داخلی
ج: مدیر روابط عمومی

سه: ویرایشگران

چهار: کاربران مرکب از:
الف: نویسندگان
ب: مشارکت کنندگان

 

ماده دو: راهبری سایت و وظایف ایشان

 

بند یک:
در حال حاضر، مجتبی خادمی در رأس امور قرار دارد و راهبر سایت است.

 

بند دو:
کلیه عزل و نصب های مدیران و  ویرایشگران سایت، توسط راهبر صورت میگیرد.

 

بند سه:
راهبر مسئولیت نظارت بر عملکرد  مدیران و ویرایشگران را بر عهده دارد.

 

بند چهار:
راهبر همه نظرات کاربران را از طریق روابط عمومی سایت دریافت می کند و فقط و فقط در صورت لزوم (مرتفع نشدن یک مشکل)، اعمال نظر می نماید. بنا بر این کاربران در خصوص مسایل سایت به جای ارتباط با راهبر، باید با روابط عمومی در ارتباط باشند. راهبر هیچ گونه مسئولیت پاسخگویی را در خصوص مسائل سایت پذیرا نیست مگر اینکه از طریق روابط عمومی به او اطلاع رسانی گردد.

 

بند پنج:
راهبر صرفا با مدیران و ویرایشگران در ارتباط است. در صورت اختلاف در موضوعی در کادر مدیریت، راهبر مسئولیت رفع اختلاف را بر عهده دارد و رأی او فصل الخطاب است.

 

بند شش:
راهبر میتواند از بین کاربران، اشخاصی را به عنوان مشاور خود برگزیند. این افراد در تصمیمگیریهای سایت حق دخالت ندارند و فقط میتوانند به راهبر و هیأت مدیره مشاوره دهند.

 

ماده سه: هیات مدیره و  وظایف ایشان

 

بند یک:
هیات مدیره مرکب از مدیر فنی، مدیر داخلی و مدیر روابط عمومی میباشد.

 

بند دو:
تمام تصمیمات مهم سایت، با نظر اعضای هیات مدیره ی سه نفره و با رأیگیری از آنها به مرحله اجرا در میآید.
توضیح این که، با محدود کردن ترکیب هیات مدیره و همچنین نظارت کلی راهبر، امکان اختلاف در بین اعضای هیات مدیره به حداقل میرسد.

 

بند سه:
مدیران حق ندارند به دلیل دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران، این اطلاعات را در اختیار شخص ثالث قرار دهند. چنین مواردی تخلف محسوب می شود و حق پیگرد قانونی برای راهبر سایت محفوظ است.

 

بند چهار:
هیات مدیره میتواند افراد مورد نظر را برای ویرایشگری به راهبر پیشنهاد کند و راهبر نیز در صورت صلاح‌دید آنها را تایید نماید.

 

ماده چهار: مدیر فنی و وظایف ایشان

 

بند یک:
یک: مسئولیت مسایل فنی و مشکلات سایت، از قبیل کندی یا از دسترس خارج شدن سایت.
دو: تعامل با بخش پشتیبانی فضای میزبانی سایت.
سه: تغییرات یا اضافه کردن لینکها و  ترکیب سایت از نظر ظاهری.
چهار: رفع مشکلات فنی کاربران در خصوص استفاده از سایت.
پنج: مسایل مربوط به دامنه و  میزبانی.
شش: اختصاص فضای بارگیری پرونده ها (قفسه) برای کاربران.
هفت: تایید و  نظارت بر حساب کاربری اعضا (خصوصا اعضای جدید).

 

بند دو:
مدیر فنی میتواند در مواقعی که در دسترس نیست، مدیر داخلی را جایگزین نماید تا سایت با مشکلی رو به رو نشود.
مدیر داخلی با مدیر فنی میتوانند همکاری داشته باشند.

 

بند سه:
مدیر فنی همه نظرات کاربران را فقط از طریق روابط عمومی سایت دریافت خواهد کرد.
مدیر فنی هیچ گونه مسئولیت پاسخگویی را در خصوص مسائل سایت پذیرا نیست مگر اینکه از طریق روابط عمومی به او اطلاع رسانی گردد.

 

ماده پنج: مدیر داخلی و وظایف ایشان

 

بند یک:
مدیر داخلی مسئولیت اداره امورات داخلی سایت را بر عهده دارد.
امورات مربوط به محتوای سایت بر عهده مدیر داخلی سایت میباشد.

 

بند دو:
مدیر داخلی وظیفه برقراری نظم و قانون و حراست از ارزشهای معنوی سایت را بر عهده دارد.

 

بند سه :
مدیر داخلی مسئولیت بررسی، تایید و انتشار پستهای کاربران را بر عهده دارد.

 

بند چهار:
تبعات انتشار پستهایی  که ضد ارزشها یا قوانین سایت باشد یا شخصیت کاربران را زیر سؤال ببرد، متوجه مدیر داخلی سایت میباشد

 

بند پنج:
کلیه ویرایشگران با نظارت مدیر داخلی سایت فعالیت میکنند.

 

بند شش:
مدیر داخلی تنها می تواند از ویرایشگران در خصوص انتشار پستها و تایید کامنتها کمک بگیرد ولی مسئولیت انتشار پست ها و کامنت ها بر عهده شخص ایشان می باشد و در این خصوص باید پاسخگو باشد. بنا بر این سایر مدیران، جهت انتشار مطالب و کامنت های در انتظار بررسی، باید از مدیر داخلی مجوز داشته باشند.

 

بند هفت:
مدیر داخلی نمی تواند بدون مجوز مدیر فنی، در امور فنی دخالت داشته باشد.
بند هشت:
مدیر داخلی کلیه نظرات کاربران را تنها از طریق روابط عمومی سایت دریافت خواهد کرد. بنا بر این کاربران در خصوص مسایل سایت به جای ارتباط با مدیر داخلی، باید با بخش روابط عمومی ارتباط بگیرند.
مدیر داخلی هیچ گونه مسئولیت پاسخگویی را در خصوص مسائل سایت پذیرا نیست مگر اینکه از طریق روابط عمومی به او اطلاع رسانی گردد.

 

ماده شش: مدیر روابط عمومی و وظایف ایشان

 

بند یک:
مدیر روابط عمومی مسئولیت برقراری ارتباط بین کاربران و هیات مدیره سایت را بر عهده دارد.
مدیر روابط عمومی با ایجاد پل های ارتباطی امکان ارتباط آسان کلیه کاربران با خویش را فراهم می سازد.

 

بند دو:
مدیر روابط عمومی مسئولیت اطلاع رسانی برنامه های سایت را بر عهده دارد.

 

بند سه:
به دلیل ازدیاد کاربران و مشکلات احتمالی، مدیر روابط عمومی با نظر راهبر سایت می تواند از جمع ویرایشگران یک نفر را برای تسهیل و تسریع پیشبرد امور سایت به عنوان همکار با نظارت خویش دعوت به همکاری نماید.

 

بند چهار:
در صورتی که برنامه های تفریحی یا علمی در خارج از فضای مجازی برگذار شود، مدیر روابط عمومی مسئولیت آن را بر عهده خواهد داشت.

 

بند پنج:
مدیر روابط عمومی، مسئولیت انتقال نظرات،  انتقادات و پیشنهادات کاربران به راهبر، مدیر فنی، مدیر داخلی، و ویرایشگران را بر عهده خواهد داشت.

 

بند شش:
مدیر روابط عمومی باید در مواقعی که در سایت میان کاربران تنش ایجاد می شود، نظرات و انتقاداتی که گروهی از کاربران به مدیریت سایت وارد می دانند را به آگاهی ایشان برساند، پاسخ آنها را دریافت نماید و در قالب یک پست به اطلاع عموم کاربران برساند. این وظیفه فقط در حوزه فعالیت مدیر روابط عمومی است و سایر مدیران فاقد مجوز انتشار پست در خصوص مسایل سایت می باشند.

 

بند هفت:
مدیر روابط عمومی باید با تلاش حد اکثری خویش موجبات هرچه صمیمیتر شدن اعضای سایت، بازگشت کاربران ریزشی احتمالی و تعامل میان کاربران و مدیران را فراهم آورد.

 

ماده هفت ویرایشگران و وظایف ایشان

 

بند یک:
کلیه ویرایشگران با مشورت  هیات مدیره و با تایید راهبر انتخاب میشوند.

 

بند دو:
ویرایشگران با نظارت مدیر داخلی فعالیت دارند و یک نفر از آنها با نظر راهبر با مدیر روابط عمومی نیز همکاری می کند.

 

بند سه:
ویرایشگران در انتشار پستها، انتشار کامنت ها، رفع نقایص نگارشی و  رفع غلط های املایی با مدیر داخلی سایت همکاری می کنند.

 

بند چهار:
جهت تنش زدایی هر چه بیشتر، ویرایشگران (به غیر از یک نفر که با روابط عمومی همکاری دارد) نباید مسایل کاربران را به آگاهی هیات مدیره برسانند.

 

بند پنج:
ویرایشگران در صورتی که با پست یا کامنتی رو به رو شدند که بیم آن برود توهینی به شخصیت حقوقی شرکت یا انجمن یا موسسه ای باشد یا این که شخصیت فرد خاصی زیر سوال برود باید پست یا کامنت مذکور را جهت بازبینی به مدیر داخلی سایت ارجاع دهند و مجوز انتشار چنین پست ها و کامنت هایی را ندارند.

 

ماده 8: کاربران و وظایف ایشان

 

بند یک:
کاربران موظف به رعایت قوانین سایت و ارزشهای معنوی محله می باشند.

 

بند دو:
جهت تنش زدایی هر چه بیشتر، کاربران صرفا باید با مدیر روابط عمومی و همکار ایشان در ارتباط باشند و از ارتباط با سایر اعضای هیات مدیره و ویرایشگران خودداری ورزند.
بدیهیست در صورت ارتباط نامتعارف کاربر با افرادی غیر از مسئولین روابط عمومی یا ایجاد مزاحمت برای سایر مدیران توسط کاربر، با ایشان برخورد مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

 

بند سه:
به دلیل این که همیشه امکان دارد اعضای هیات مدیره و ویرایشگران فرصت حضور در سایت را نداشته باشند یا به هر دلیلی استعفا دهند یا به دلیل مسایل انضباطی از کار برکنار شوند، سایت به سایر کاربران نیازمند خواهد شد. راهبر و  هیات مدیره باید یکی از کاربران را در یکی از این سمتها قرار دهند لذا لازم است معیار هایی برای انتخاب این فرد در چنین سمتی لحاز شود:
کاربرانی که بیشترین فعالیت را داشته باشند،
کاربرانی که به مسایل فنی سایت آگاهی داشته باشند،
کاربرانی که از نظر ارتباطی ارتباط مثبتی با سایر کاربران و هیات مدیره و ویرایشگران داشته باشند و در بین همه دوستان مقبولیت داشته باشند،
کاربرانی که کمترین تنش را ایجاد کنند،
کاربرانی که صلح طلب باشند، در اختلافات توانایی رفع مشکلات را داشته باشند و بتوانند بین سایر کاربران میانداری کنند و سایر کاربران به نظرات ایشان احترام بگذارند.
این گروه از کاربران برای همکاری در هیات مدیره و ویرایشگری در سایت در اولویت قرار خواهند گرفت

 

بند چهار:
با تشخیص مدیر داخلی، نقش یک کاربر، می تواند از مشارکت کننده به نویسنده تغییر یابد. چنانچه نویسندگان به صورت متوالی در انتشار پست دچار هرگونه اشتباه اعم از نگارشی، املایی یا محتوایی شوند، نقش آنها توسط مدیر داخلی به مشارکت کننده تغییر خواهد یافت.

 

بند پنج:
در صورتی که کاربری تنش ایجاد کند و سایر دوستان را ناراحت کند، به طوری که اکثریت دوستان از این فرد شاکی باشند، کاربران می توانند از این فرد به مسئولین روابط عمومی سایت شکایت کنند تا با فرد خاطی برخورد شود.