انتخاب سه چهره برتر نابینا در سه سال اخیر

مهلت شرکت در این نظرسنجی به پایان رسیده است.