دسته‌ها
اخبار مقاله ها

بخشنامه بانک مرکزی پیرامون عدم محدودیت نابینایان در افتتاح حساب و نیاز به امین