دسته‌ها
آموزش اجتماعی اخبار رستوران محله نابینایان

بریده های روزنامه «ایران سپید» شنبه 11 بهمن 1393

مواظب باشیم! ما نمیبینیم، اما آنها میبینند: لابد شما هم تا کنون با رفتارهایی از جانب برخی نابینایان در محیطهای جمعی رو به رو شده اید که میتوان از آنها به رفتارهای نابینایی البته با بار منفی یاد کرد. مثلاً گروهی از نابینایان در سالنی حاضر میشوند، یکی از این افراد ساعت گویای خود را روشن میکند، ناگهان میبینید که موجی از روشن کردن ساعتهای گویا سالن را در بر میگیرد که هرچند از جنبه ی روانشناسی درون گروهی نوعی برقرار کردن ارتباط گروهی و خبر از حضور نابینایان دیگری در محیط است، اما این رفتار تأثیر خوبی بر سایر افراد حاضر در جلسه نمیگذارد یا برخی نابینایان به