دسته‌ها
مقاله ها

عرفان دریایی بی پایان و بی سر انجام

عرفان در لغت به معنای شناخت می باشد این واژه یک ریشه عربی دارد که سه حرف اصلی آن ع ر ف می باشد. برای شناخت موجودات و هستی راه های گوناگونی وجود دارد شناخت فلسفی شامل اصول عقلی و نظامهای منطقی و استدلالی و استنتاجی می باشد. شناخت علمی بر مبنای علوم تجربی است و منطق آن بر مبنای احتمالات و استقرا می باشد و اما شناخت عرفانی یک شناخت کاملاً عقلی و تجربی نیست بلکه یک شناخت کشف و شهودی می باشد که روش عقلی و تجربی تقریباً همان معنای کشف و شهود را در عرفان پیدا می کند. در نظامهای عرفانی که از آغاز پیدایش بشر
دسته‌ها
تاریخ شعر مقاله ها

شیخ فرید الدین عطار نیشابوری رأس مثلث عرفانی در ایران

یکی از شاعران و بزرگان ایران زمین که تا کنون آن طور که شایسته است نزد ایرانیان و خارج از مرزهای ایران شناخته نشده است ابو حامد فرید الدین عطار کدکنی نیشابوری می باشد. گر چه تحقیقات زیادی را بر روی زندگی, اندیشه و آثار او انجام داده اند ولی این تحقیقات اندک است و آنچنان که باید عطار را نشناسانده است. زندگی و شخصیت عطار هنوز در بین متخصصان ادبیات فارسی مطرح است و نزد عامه مردم هنوز آن چنان که شایسته اوست شناخته شده نیست. آن چنان که مولوی و حافظ و سعدی و فردوسی نزد مردم این سرزمین مطرح هستند عطار نیشابوری نا شناخته می باشد.
دسته‌ها
شعر

اشعار زیر دیپلمی

رندان خود را در زندان دل گرفتار کنند : با نام لحظه ي بي کسي گفتار کنند کمتر کس باشد خود گرفتاري سازد : گر غير اين باشد هم بخود و هم به ديگري بازد هر آنکه انگيزه اش ،انديشه اش باشد : انديشه ديگري در جستجوي انگيزه اش باشد ندانم بدانم چه داني : نخواهم بگويم نداني با خود گفتار کن و مختار شو : بيخود مگو و گرفتار مشو الهي مرا به درگاهت آگاه ساز : آگاهان را دربار درگاهت ساز آنان که جز ديده ي ديده جز نبينند : همانا که منتظرند ديده بيند تا بينديشند خودش آسمانيست و تنهايي رو ديده : تنهايي رو آفريده