دسته‌ها
اخبار موسیقی

نخستین جشنواره موسیقی فجر ویژه نابینایان توسط انجمن جوانان روشن بین اصفهان

برگی زرین بر دفتر انجمن جوانان روشن بین اصفهان نخستین جشن واره موسیقی فجر انجمن جوانان روشن بین اصفهان مفتخر است تا باری دیگر اعلام نماید که پایه گذار جشنواره ای است که امید دارد با حمایت موسیقی دانان و اساتید و هنر مندان بینا و نابینا در آینده ای نه چندان دور موجبات افتخار آفرینی برای جامعه نابینایان و مطرح نمودن استعداد های این قشر را موجب شود. بار دیگر انجمن جوانان روشن بین اصفهان با استفاده از نابینایان مجرب در کادر خود موجبات اجرای جشن واره ای می شود که این انجمن را از دیگر مراکز و محافل متمایز می کند. مسعود کاوشانی مسئول کمیته هنری انجمن