خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش چهارم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود حتی المقدور در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

به کلمات زیر توجه کنید:

1- سپاسگزار = س پ ا س گ ز ا ر
2- فارغ ال تحصیل= ف ا ر غ فاصله ا ل ت ح ص ی ل
3- تایید = ت ا ی ی د این کلمه را با الف همزه یعنی شیفت و د هم میشود نوشت یعنی ت الف همزه ی ی د
4- خدمتگذار = خ د م ت گ ذ ا ر
5- خواننده = خ و ا ن ن د ه
6- سیاستگذار = س ی ا س ت گ ذ ا ر
7- بطن = ب ط ن
8- غرولند = غ ر و ل ن د
9- غش = غ ش
10- سریال = س ر ی ا ل
11- پیشنهاد = پ ی ش ن ه ا د
12- زغال = ز غ ا ل
13- غلتیدن = غ ل ت ی د ن
14- قالب = ق ا ل ب محتوا و محدوده
15- غالب = غ ا ل ب پیروز
16-خسیس = خ س ی س
17- دکمه = د ک م ه
18- عدسی = ع د س ی
19- عرض کردن = ع ر ض فاصله کردن
20- خانم = خ ا ن م
21- دچار = د چ ا ر
22- هژبری = ه ژ ب ر ی
23- جیغ = ج ی غ
24- نخودی = ن خ و د ی
25- لپتاپ = ل پ ت ا پ
26- مودم = م و د م
27- وایفای = و ا ی ف ا ی
28- وصل = و ص ل
29- نصب = ن ص ب

30- تفاوتهای گذار = گ ذ ا ر و گزار =گ ز ا ر:
اگر فعل مورد نظر به معنی به جای آوردن عمل یا انجام کار یا ادا کردن یا به جای آوردن فریضه یا کار یا خرج‌کردن یا تعبیر خواب کردن باشد باید از گزار = گ ز ا ر استفاده شود
مانند سپاسگزار وام گزار نمازگزار خواب گزار-
ولی اگر به معنی قرار دادن چیزی در جایی بود باید از گذار = گ ذ ا ر استفاده کنیم
و گذاردن مجازاًً به معنی پی انداختن وضع کردن و بنیاد نهادن چیزی است
مانند قانونگذار بنیانگذار نام گذار کیفر گذار سرمایه گذار سیاستگذار
طبق همین نکته تکلیف بزار = ب ز ا ر و بذار = ب ذ ا ر هم مشخص میشود
اگر بخواهیم بگوییم مطلب را جایی قرار بده باید بگوییم بذار = ب ذ ا ر
ولی اگر بخواهیم بگوییم اجازه بده بروم باید بگوییم بزار بروم =ب ز ا ر
حالا یک مثال:
سرتو بذار رو شونه هام خوابت بگیره بزار تا آروم دل بی تابت بگیره
اولی با ذ و دومی با ز

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با ما در میان بگذارید.

فعلاً خدا نگهدار