خانه

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش هفتم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود حتی المقدور در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از اینکه کلمات امروز رو بنویسم میخواستم به یک نکته ی مهم اشاره ای گذرا داشته باشم

بعضاً دیده میشه که در پستها و کامنتها دوستان بسیار به صحیح نویسی بی توجهی میکنن تا حدی که حتی کلماتی که در درسهای گذشته هم بهشون اشاره کردم رو هم اشتباه مینویسن
از تعداد کم بازدید های این پست کاملاً مشخصه که اکثر دوستان اصلاً به سراغ این پست نمیان تا بدونن کدوم کلمه اشتباه بوده که دوباره تکرارش نکنن
از شما دوستان تقاضا میکنم ضمن اینکه خودتون بیشتر به این قضیه حساس باشید، در حد امکان این موضوع رو به دوستانتون هم گوشزد کنید و غلطهاشون رو بهشون تذکر بدید.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- بدخواه = ب د خ و ا ه
2- اعماق = ا ع م ا ق
3- حساس = ح س ا س
4- احساس = ا ح س ا س
5- خواهر = خ و ا ه ر
6- تعطیلات = ت ع ط ی ل ا ت
7- اتاق = ا ت ا ق
8- درخواست = د ر خ و ا س ت
9- اذیت = ا ذ ی ت
10- فرصت = ف ر ص ت
11- آپدیت = آ پ د ی ت
12- سوال = س واو همزه ا ل با و نیز میتوان نوشت
13- زمینه = ز م ی ن ه
14- راضی = ر ا ض ی
15- عرضه = ع ر ض ه
16- توضیح= ت و ض ی ح
17- طرف = ط ر ف
18- به طور کامل = ب ه فاصله ط و ر فاصله کامل
19- سوهان = س و ه ا ن
20- ظریف = ظ ر ی ف
21- حقتان = ح ق ت ا ن
22- خصیصه =خ ص ی ص ه
23- خصلت = خ ص ل ت
24- عقیده = ع ق ی د ه
25- بعضی = ب ع ض ی
26- زغال سنگ = ز غ ا ل س ن گ
27- محصول = م ح ص و ل
28- لوط = ل و ط نام یک قوم
29- لوط = ل و ت نام کویری در ایران

30- برای نوشتن کلمات لازم نیست که علائم فتحه کسره و ضمه و تشدید گذاشته شوند مگر در کلماتی که به یک شکل نوشته میشوند و لازم است علائم گذاشته شوند
مانند:
سمت = س م ت
سِمَت = س ِ م َ ت

گل = گ ل
گِل = گ ِ ل

صفر = ص ف ر
صَفَر = ص َ ف َ ر که این صَفَر نام شخص است و نباید با سفر با س اشتباه گرفته شود

برای تشدید نیز همینطور است وقتی ما مینویسیم تشکر = ت ش ک ر بدون تشدید بهتر از این است که بنویسیم تشّکر = ت ش ّ ک ر
یا وقتی مینویسیم متذکر = م ت ذ ک ر بهتر از نوشتن متذّکر = م ت ذ ّ ک ر است

دوستان عزیز خواهشمندم در نوشتن کمی بیشتر دقت کنید

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با ما در میان بگذارید.

فعلاً خدا نگهدار.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده