خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش بیست و پنجم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

به کلمات زیر توجه کنید:

1- حدس =ح, د, س
2- حذف =ح, ذ, ف
3- تزریق =ت, ز, ر, ی, ق
4- کیبورد =ک, ی, ب, و, ر, د
5- مخلص =م, خ, ل, ص
6-زحمت =ز, ح, م, ت
7- درخواست =د, ر, خ, و, ا, س, ت
8- پذیرایی =پ, ذ, ی, ر, ا, ی, ی
9- مقطع تحصیلی =م, ق, ط, ع, فاصله, ت, ح, ص, ی, ل, ی
10- بالاخره =ب, ا, ل, ا, خ, ر, ه
11- خبیث =خ, ب, ی, ث
12- مرغوب =م, ر, غ, و, ب
13- هتل =ه, ت, ل
14- خوشگل =خ, و, ش, گ, ل
15- غواص =غ, و, ا, ص
16- اذیت =ا, ذ, ی, ت
17- منتها =م, ن, ت, ه, ا
18- خانم =خ, ا, ن, م
لطفا بین ن و م و نذارید
خانوم =خ, ا, ن, و, م قدیما مرسوم بوده و الآن به این شکل خانم = خ, ا, ن, م مینویسنش
19- بحران =ب, ح, ر, ا, ن
20- خواب =خ, و, ا, ب
21- صمیمیت =ص, م, ی, م, ی, ت
22- ضیایی فر =ض, ی, ا, ی, ی, ف, ر
23- مزیت =م, ز, ی, ت
24- مراقبت =م, ر, ا, ق, ب, ت
25- عصبانی =ع, ص, ب, ا, ن, ی
26- هولناک =ه, و, ل, ن, ا, ک
27- تداعی =ت, د, ا, ع, ی
28- آزار =آ, ز, ا, ر
29- مثمر ثمر =م, ث, م, ر, فاصله, ث, م, ر
30- دروغ =د, ر, و, غ

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار