خانه

کتابهای درسی تمام پایه‌های تحصیلی

کتابهای درسی پایه دوم

 

هدیه های آسمان ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال 1398.

فارسی ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

قرآن، سال 1397.

 

کتابهای درسی پایه سوم

 

هدیه‌های آسمانی، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

ریاضی، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

نگارش، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

قرآن، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

علوم تجربی، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

فارسی، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

مطالعات اجتماعی، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

 

مطالعات اجتماعی سوم دبستان، محتوای ویژه کتاب شامل: پاسخ سوالات کتاب درسی، عبارتهای مهم و سوالات و آزمونهای امتحانی همراه با پاسخ.

ریاضی سوم دبستان، محتوای ویژه کتاب شامل: پاسخ تمرینهای کتاب درسی، موارد مهم و سوالات و آزمونهای امتحانی همراه با پاسخ.

علوم تجربی سوم دبستان، محتوای ویژه کتاب شامل: پاسخ سوالات کتاب درسی، موارد مهم و سوالات و آزمونهای امتحانی همراه با پاسخ.

 

هدیه‌های آسمانی، سال 1396

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سال 1396

کتابهای درسی پایه چهارم

 

علوم تجربی، ضبط شده در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی اردبیل، سال 1398.


مطالعات اجتماعی، ضبط شده در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی اردبیل، سال 1398.


آموزش قرآن، ضبط شده در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی اردبیل، سال 1398.

 

هدیه‌های آسمانی، سال 1396.

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

 

فارسی، سال 1395.

 

کتابهای درسی پایه پنجم

 

علوم تجربی، ضب شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

نگارش، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

 

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

هدیه‌های آسمانی، سال 1396.

قرآن، سال 1395.

کتابهای درسی پایه ششم

 

هدیه‌های آسمانی، سال1401

کار و فناوری، سال1401

مطالعات اجتماعی، سال1401

علوم تجربی، سال1401

 

فارسی، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

نگارش، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

تفکر و پژوهش، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

 

نگارش، ضبط آزاد، سال 1399.

آموزش قرآن، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سال 1397.

کار و فناوری، سال               1396.

مطالعات اجتماعی، سال 1396.

هدیه های آسمانی، سال 1396.

علوم تجربی، سال 1396.

کتابهای درسی پایه هفتم

 

مطالعات اجتماعی، سال1401.

علوم تجربی، سال1401.

پیامهای آسمانی، سال1401.

کار و فناوری، سال1401. 

تفکر و سبک زندگی-ویژه دختران، سال1401. 

تفکر و سبک زندگی-مشترک دختران و پسران، سال1401. 

عربی هفتم، همراه با ترجمه متن و لغات، توضیح قواعد و حل کامل تمرینات، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1400.

 

آموزش مفاهیم قرآن، به همراه پاسخ فعالیتهای کلاسی و انس با قرآن ، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1399.

 

نگارش، ضبط آزاد. سال 1399.

مطالعات اجتماعی-مدنی، جغرافیا، تاریخ، سال 1398.

کار و فناوری، سال 1398.

علوم تجربی، سال 1398.

پیامهای آسمان، سال 1398.

تفکر و سبک زندگی-مشترک دختران و پسران، سال 1398.

 

علوم تجربی، سال 1396.

کار و فناوری، سال 1396.

مطالعات اجتماعی شامل مدنی، جغرافیا و تاریخ، سال 1396.

تفکر و سبک زندگی مشترک دختران و پسران، سال 1396.

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

انگلیسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

عربی ، ضبط شده در آموزشگاه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1395.

انگلیسی، ضبط شده در مدرسه شهید احمد سامانی اصفهان،سال 1395.

 

پیام های آسمانی، سال 1395.

 

تفکر و سبک زندگی مشترک پسران و دختران، سال 1395.

 

تفکر و سبک زندگی ویژه دختران، سال 1395.

 

علوم تجربی، سال 1395.

 

کار و فنآوری، سال 1395.

 

مطالعات اجتماعی، سال 1395.

 

 

کتابهای درسی پایه هشتم

 

پیامهای آسمانی، سال1401.

کار و فناوری، سال1401. 

علوم تجربی، سال1401. 

مطالعات اجتماعی، سال1401. 

تفکر و سبک زندگی-ویژه پسران، سال1401. 

تفکر و سبک زندگی-مشترک دختران و پسران، سال1401.

 

عربی هشتم، همراه با ترجمه متن و لغات، توضیح قواعد و حل کامل تمرینات، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1400.

آموزش مفاهیم قرآن، به همراه پاسخ فعالیتهای کلاسی و انس با قرآن ، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1399.

 

پیامهای آسمان، سال 1398.

تفکر و سبک زندگی، مشترک, سال 1398.

تفکر و سبک زندگی-ویژه پسران، سال 1398.

علوم تجربی، سال 1398.

کار و فناوری، سال 1398.

مطالعات اجتماعی، سال 1398.

نگارش، ضبط شده به سفارش وب سایت محله نابینایان، سال 1398.

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

انگلیسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

علوم تجربی،سال 1396.

تفکر و سبک زندگی مشترک، سال 1396.

مطالعات اجتماعی، سال 1396.

انگلیسی، ضبط شده توسط مدرسه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1395.

 

پیام های آسمانی، سال 1395.

 

تفکر و سبک زندگی مشترک پسران و دختران، سال 1395.

 

تفکر و سبک زندگی ویژه پسران، سال 1395.

 

عربی، ضبط شده توسط مدرسه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1395.

 

علوم تجربی، سال 1395.

 

کار و فنآوری، سال 1395.

 

مطالعات اجتماعی، سال 1395.

 

کتابهای درسی پایه نهم

 

پیامهای آسمانی، سال1401.

علوم تجربی، سال1401. 

مطالعات اجتماعی، سال1401. 

کار و فناوری، سال1401.

آمادگی دفاعی، سال1401.

 

عربی نهم، همراه با ترجمه متن و لغات، توضیح قواعد و حل کامل تمرینات، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1400.

عربی، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1399.

 

آموزش مفاهیم قرآن، به همراه پاسخ فعالیتهای کلاسی و انس با قرآن و نمونه سوال امتحانی، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1399.

آمادگی دفاعی، سال 1398.

پیامهای آسمان، سال 1398.

علوم تجربی، سال 1398.

کار و فناوری، سال 1398.

مطالعات اجتماعی، سال 1398.

فارسی، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

نگارش، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

انگلیسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

علوم تجربی، سال 1396.

مطالعات اجتماعی، سال 1396.

پیامهای آسمانی، سال 1395.

عربی، ضبط شده توسط مدرسه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1395.

انگلیسی، ضبط شده توسط مدرسه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1395.

 

کتابهای درسی پایه دهم

 

اقتصاد، سال1401.

جامعه‌شناسی1، سال1401.

جغرافیا1، سال1401.

تفکر و سواد رسانه‌ای، سال1401.

تاریخ1، سال1401. 

کارگاه کارآفرینی و تولید، سال1401. 

آمادگی دفاعی، سال1401.

 

منطق، ضبط شده به سفارش پایگاه اینترنتی محله نابینایان، سال1400. 

فیزیک 1 پایه دهم دوره دوم متوسطه، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، تیر1400.

عربی1 رشته انسانی، همراه با ترجمه متن و لغات، توضیح قواعد و حل کامل تمرینات، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1399.

ریاضی و آمار 1 علوم انسانی، ضبط آزاد به سفارش خانم سمانه نیکمنش، پاییز 1399.

 

 

آمادگی دفاعی، سال 1398.

اقتصاد، سال 1398.

تاریخ1-ایران و جهان باستان، سال 1398.

تفکر و سواد رسانه‌ای، سال 1398.

جامعه شناسی1، سال 1398.

جغرافیای ایران، سال 1398.

کارگاه کارآفرینی و تولید، سال 1398.

ادبیات رشته ادبیات و علوم انسانی، ضبط شده به سفارش آموزشگاه نابینایان شهید احمد سامانی اصفهان، با شرح و توضیح، سال 1397.

علوم و فنون ادبی 1، رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

منطق رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

نگارش 1، شاخه نظری، کلیه رشته‌ها، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

زبان انگلیسی با توضیحات و ترجمه به همراه کتاب کار به همت آموزشگاه نابینایان شهید سامانی اصفهان، سال 1396.

آمادگی دفاعی، سال 1396.

اقتصاد، سال 1396.

جغرافیای ایران، سال 1396.

تفکر و سواد رسانه ای، سال 1396.

تاریخ 1، سال 1396.

آمادگی دفاعی، سال 1395.

اقتصاد، سال 1395.

انگلیسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سال 1395.

جامعه شناسی 1، سال 1395.

تفکر سواد رسانه ای، سال 1395.

تاریخ 1، سال 1395.

جغرافیای ایران، سال 1395.

فارسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سال 1395.

عربی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سال 1395.

دین و زندگی یک رشته ادبیات و علوم انسانی، ضبط شده توسط مؤسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز، سال 1395.

عربی علوم انسانی، ضبط شده در آموزشگاه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1395.

جغرافیای استان اصفهان، سال 1395.

کتابهای درسی پایه یازدهم

 

جغرافیا2، سال1401.

تاریخ2، سال1401.

روانشناسی، سال1401.

جامعه شناسی2، سال1401.

فلسفه1، سال1401. 

انسان و محیط زیست، سال1401. 

 

عربی زبان قرآن2، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال1400.

 

عربی2 رشته انسانی، همراه با ترجمه متن و لغات، توضیح قواعد و حل کامل تمرینات، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1399.

دین و زندگی 2، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان، سال 1398.

عربی زبان قرآن 2، محتوای ویژه کتاب شامل: ترجمه متن دروس، آموزش قواعد، پاسخ تمرینهای کتاب درسی، سوالات و آزمونهای امتحانی، ضبط شده در کتابخانه عمومی گویای اصفهان.

 

 

فلسفه1، 1399.

جامعه شناسی2، 1399.

جغرافیا2، 1399.

تاریخ2، 1399.

روانشناسی، 1399.

انسان و محیط زیست، 1399.

 

انسان و محیط زیست، سال 1398.

تاریخ2-از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه، سال 1398.

جامعه شناسی2، سال 1398.

جغرافیا2-جغرافیای ناحیه‌ای، سال 1398.

روانشناسی، سال 1398.

فلسفه1، سال 1398.

ادبیات رشته ادبیات و علوم انسانی، ضبط شده به سفارش آموزشگاه نابینایان شهید احمد سامانی اصفهان، با شرح و توضیح، سال 1397.

علوم و فنون ادبی2، رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

نگارش2 شاخه نظری، کلیه رشته‌ها، ضبط شده به سفارش وب‌سایت محله نابینایان، سال 1397.

فلسفه 1، سال 1397.

جامعه‌شناسی 2، سال 1397.

روانشناسی، سال 1397.

جغرافیا 2، سال 1397.

تاریخ 2، سال 1397.

انگلیسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، سال 1396.

روانشناسی، سال 1396.

زبان انگلیسی با توضیحات کامل، ضبط شده در آموزشگاه نابینایان شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1396.

عربی با توضیحات کامل، ضبط شده در  آموزشگاه نابینایان شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1396.

تاریخ 2، سال 1396.

جغرافیا 2، سال 1396.

جامعه شناسی 2، سال 1396.

انسان و محیط زیست، سال 1396.

فلسفه1، سال 1396.

کتابهای درسی پایه دوازدهم

 

فلسفه2، سال1401. 

جامعه شناسی3، سال1401. 

جغرافیا3، سال1401. 

سلامت و بهداشت، سال1401. 

تحلیل فرهنگی، سال1401. 

تاریخ3، سال1401. 

مدیریت خانواده و سبک زندگی-ویژه دختران، سال1401. 

مدیریت خانواده و سبک زندگی-ویژه پسران، سال1400. 

 

عربی3 رشته انسانی، همراه با ترجمه متن و لغات، توضیح قواعد و حل کامل تمرینات، ضبط آزاد به همت آقای سید ناصر موسوی، سال 1399.

فلسفه2، 1399.

جامعه شناسی3، 1399.

جغرافیا3، 1399.

تاریخ3، 1399.

سلامت و بهداشت، 1399.

تحلیل فرهنگی، 1399.

مدیریت خانواده و سبک زندگی-ویژه پسران، 1399.

نگارش، ضبط آزاد، سال 1399.

مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه دختران، سال 1398.

تاریخ3-ایران و جهان معاصر، سال 1398.

تحلیل فرهنگی-مطالعات فرهنگی، سال 1398.

جامعه شناسی3، سال 1398.

جغرافیا3-کاربردی، سال 1398.

سلامت و بهداشت، سال 1398.

فلسفه2، سال 1398.

مدیریت خانواده و سبک زندگی-ویژه پسران، سال 1398.

علوم و فنون ادبی 3 همراه با ارائه توضیح، رشته های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی، دوره دوم متوسطه، ضبط آزاد به همت آقای اسماعیل رفاهی، سال 1397.

فارسی3، رشته‌های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی، پایه دوازدهم، به همراه شرح و تفسیر برای هر درس، ضبط آزاد به همت آقای یدالله قرب‌علی، سال 1397.

زبان انگلیسی، ضبط شده در مدرسه نابینایان شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1397.

 

عربی، ضبط شده در مدرسه شهید احمد سامانی اصفهان، سال 1397.

مدیریت خانواده و سبک زندگی، سال 1397.

فلسفه2، سال 1397.

جامعه شناسی2، سال 1397.

جغرافیا کاربردی، سال 1397.

سلامت و بهداشت، سال 1397.

تاریخ3، سال 1397.

تحلیل فرهنگی، سال 1397.

عربی زبان قرآن، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سال 1397.

انگلیسی، ضبط شده به سفارش دفتر تالیف پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سال 1397.

 

 

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده