دسته‌ها
اجتماعی حقوقی مقاله ها

سی و نهمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، حقوق شهروندی نابینایان و کم بینایان در کتابخانه های عمومی

سلام دوستان   دانلود   حقوق شهروندی نابینایان و کم بینایان در کتابخانه های عمومی   سیدمحسن رضوی اصل[1]   چکیده افراد نابینا و کم بینا جزء جدایی ناپذیر مراجعان به کتابخانه های عمومی می باشند که می بایست به نیازهای اطلاعاتی آنان پاسخ مناسب داده شود و حق تامین اطلاعات مورد نیاز آنان یکی از حقوق غیرقابل انکار می باشد که در حقوق شهروندی آن را از مصادیق حقوق اجتماعی می دانند. با بررسی مقایسه ای استانداردهای موجود در زمینه خدمت رسانی کتابخانه های عمومی به نابینایان و کم بینایان با واقعیات موجود در کتابخانه های عمومی سطح کشور، چنین نتیجه گیری می شود که در حال حاضر