خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دردهام درد میکنند رفیق.

نفسات, درد داره. تنهاییات, درد داره. بیکسیات, درد داره. دردت, درد داره. ترس از تنها شدنت, درد داره. ترس از تنها نشدنت هم, درد داره. تارو پود وجودت, درد داره. درکت کنند و باهات همدردی, درد داره. چون حس میکنی دلشون واست میسوزه و دارن بِهِت ترحم میکنند. اگرم درکت نکنند و باهات درد دل هم نکنند, باز هم درد داره. چون حس میکنی بِهِت بیتوجهند و تو دغدغه های فکریشون گم شدی. گریه هات, واسه دیگران خنده به نظر میرسند و بِهِت میخندن. خنده هات هم, به سخره میگیرند. آره رفیق. به گریه هات میخندن, چون حس میکنند دیوونه شدی. خنده هات هم به سخره میگیرند, چون حس

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده