خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دردهام درد ميکنند رفيق.

نفسات, درد داره. تنهاييات, درد داره. بيکسيات, درد داره. دردت, درد داره. ترس از تنها شدنت, درد داره. ترس از تنها نشدنت هم, درد داره. تارو پود وجودت, درد داره. درکت کنند و باهات همدردي, درد داره. چون حس ميکني دلشون واست ميسوزه و دارن بِهِت ترحم ميکنند. اگرم درکت نکنند و باهات درد دل هم نکنند, باز هم درد داره. چون حس ميکني بِهِت بيتوجهند و تو دغدغه هاي فکريشون گم شدي. گريه هات, واسه ديگران خنده به نظر ميرسند و بِهِت ميخندن. خنده هات هم, به سخره ميگيرند. آره رفيق. به گريه هات ميخندن, چون حس ميکنند ديوونه شدي. خنده هات هم به سخره ميگيرند, چون حس

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده