خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

راستش را بخواهيد «من هم زن مي‌خواهم.» می پرسید چرا؟

جوابش ساده است: مي‌خواهم دوباره درس خواندن را شروع كنم و منبع درآمدي براي خودم و (در صورت لزوم) خانواده‌ام ايجاد كنم. زني مي‌خواهم كه زحمت‌كش باشد و مرا به دانش‌گاه بفرستد. و در حالي كه من در آرامش درس مي‌خوانم، از فرزندانمان مراقبت كند. به درس و مشق و بهداشت آن‌ها برسد. آن‌ها را هميشه تميز و سالم نگه دارد. به زندگي شخصي و اجتماعي آن‌ها برسد. آن‌ها را به اماكن اجتماعي (پارك، موزه، باغ وحش) ببرد. اگر بيمار شدند، از آن‌ها مراقبت كند. نگذارد بيماري آن‌ها مانع تمركز من شود. شاغل باشد و درآمد قابل توجهي را به خانه بياورد. درآمدش را صرف من و فرزندانمان كند.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده