دسته‌ها
اجتماعی مقاله ها

سی و ششمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، بررسی مهارت های اجتماعی در کودکان نابینا و کم بینا

سلام دوستان   امروز با مقالۀ 36 در خدمتتون هستم.   دانلود   بررسی مهارت های اجتماعی در کودکان نابینا و کم بینا   اعظم رحیمی قزاان [1] ، محبوبه زارع [2]، سعید حسنی مفرد ویدوج[3]   چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی مهارت های اجتماعی در کودکان نابینا و کم بینا است. مهارت های اجتماعی بر رفتارهای فراگرفته مطلوبی دلالت دارد که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه مؤثر داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که آموزش و فراگیری مهارت های اجتماعی به کودکان نابینا و کم بینا تأثیر عمیقی بر عملکرد روانی، عاطفی و تحصیلی این