خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

چشمک بالانس شد بد جور

این را یکی از دوستان روان شناسم می گفت که آدم بعضی وقتها باید به طریقی روانش را بالانس کند. مسافرتی. بودن با دوستی. سرگرمیی چیزی. این ها روح روان را بالانس می کند. اصطلاح علمی اش می شود لحظه های ناب زندگی ای کاش فرصتی دست دهد یک آموزش صوتی در این مورد برایتان بگذارم. اما به هر حال شاید در شب قدر و روز قبل حتا به واسطه انجمن جوانان هم چشمک بالانس شود. اردویی که به مقصد قم جمکران گذاشتند و دوستان گفتند بیایید برویم که حالی می دهد بد جور خوب من هم که نفر اصلی گروه هستم و گروه بدون من آب رنگی نداشت