خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

خانه ی رومینا کجاست؟

سلام خوبید؟ چه خبرا؟ سال نو مبارک چه طورید؟ بچه ها! امروز اومدم خونم چه خوشگل شده! چرا این جوری نگاه میکنید؟ راست میگم دیگه! میبینم منو از یاد بردیدا! ای بابا! رعد و برق چیزه رعد باران زده, ای بابا نزن! رعد بارانی وارد میشود! دست و کف و جیق و هورا و بریز و بپاش و پا شو و پا نمیشم و ببخشید قاطی شد! ! ! ای وای! خانم پریسا با ی اسپری ی برف شادی وارد میشود! خدا به خیر کنه! یا خدا! خانه ام به زودی می ترکِد! بعله بچه ها اون برف شادی نیست! اون ترقه هست! وای منم که ترسو! الفرار! نه!