خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
روانشناسی

زندگی چیست؟

هر کس در این مورد نظری دارد و آن را از دیدگاهی که معرف بینش و نگر هویت و جهان بینی خود اوست تعریف می کند. گروهی زندگی را ” خون دل خوردن و پشت دیوار آرزو مردن می دانند و گروهی می گویند: ” زندگی چیست؟ : عشق ورزیدن , زندگی را به عشق بخشیدن”. زندگی , بازتاب هویت یک انسان در دنیای بیرون اوست. زندگی , کتابی است که تو , نویسنده آن هستی. زندگی جمله ای است که فعل آن به تو باز می گردد , دیوان شعری است که شاه بیت غزلش , تو هستی . زندگی  ,نوازنده ای است که موسقی دل انگیز هستی