خانه
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

دستاورد ها سخت به دست میآیند، آسان از دست میروند

اگر از واقعیت کمبود امکانات برای نابینایان و کمبینایان در زمینه های مختلف مانند آموزش، اشتغال، ورزش و غیره بگوییم، حد اقل جامعه نابینایان و کمبینایان پاسخی که میدهند این است: این امر واضحی است و نیاز به تکرار ندارد. بنابر این قاعدتاً اگر امکاناتی برای نابینایان و کمبینایان به دست میآید باید با توجه به سختی روند به دست آوردن این دستاوردها، از آنها خوب پاسداری کنیم. زیرا امکاناتی که سخت به دست بیایند باید حفاظت شوند. اما متأسفانه تجربه نشان میدهد در بسیاری از موارد، نابینایان قدر امکانات بدست آمده خود را نمیدانند و شاید فرصتهایی که با کوشش یک نسل بدست میآید، به راحتی از کف

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده