خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

پرسشنامه “تبیین معیارهای خوانش محیط کالبدی برای نابینایان”

امروزه توسعه بیرویه و به دور از برنامه‌ریزی شهرهای بزرگ، منجر به بروز نوعی سردرگمی، اغتشاش و عدم خوانایی در محیطهای کالبدی و فضاهای شهری شده است. این مشکلات و کاستیها، افراد دارای محدودیت حرکت بویژه نابینایان را با محدودیتهای بیشتری مواجه نموده و امکان بهره مندی از خدمات عمومی و تسهیلات همگانی به دلیل عدم خوانایی محیط شهری از آنان سلب گشته و در نتیجه منجر به ممانعت از حضور مستقل و فعال آنها در محیط و تضییع حقوق شهروندی آنها در بهره‌مندی از امکانات زندگی شده است که بازخورد این عدم حضور و فعالیت این طیف مهم و گسترده از افراد جامعه، کاهش روز به روز سرزندگی