دسته‌ها
اجتماعی روانشناسی کودکان و نونهالان گزارش مقاله ها

سیُ‌مین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، رابطه كمال گرايی و راهبردهای مقابله ای با كيفيت زندگی

یاران این هم مقالۀ 30. امید که برای پژوهشگران و دانشجویان گرامی بخصوص روانشناسان سودمند و مفید باشد. از اینجا متن را دانلود فرمایید     رابطه كمال گرايی و راهبردهای مقابله ای با كيفيت زندگی     فاطمه حيدري عشاق [1] دكتر قدسي احقر[2] دكتر امينه احمدي[3] [1] – دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تهران جنوب fheidarioshagh@gmail. com: [2] -عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات [3] – عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي واحد تهران جنوب   چکيـده   هدف از این پژوهش تعیین رابطه کمال گرایی و راهبردهای