خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش ششم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود حتی المقدور در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از اینکه کلمات امروز رو بنویسم میخواستم به یک نکته ی مهم اشاره ای گذرا داشته باشم

بعضاً دیده میشه که در پستها و کامنتها دوستان بسیار به صحیح نویسی بی توجهی میکنن تا حدی که حتی کلماتی که در درسهای گذشته هم بهشون اشاره کردم رو هم اشتباه مینویسن
از تعداد کم بازدید های این پست کاملاً مشخصه که اکثر دوستان اصلاً به سراغ این پست نمیان تا بدونن کدوم کلمه اشتباه بوده که دوباره تکرارش نکنن
از شما دوستان تقاضا میکنم ضمن اینکه خودتون بیشتر به این قضیه حساس باشید، در حد امکان این موضوع رو به دوستانتون هم گوشزد کنید و غلطهاشون رو بهشون تذکر بدید.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- پیش فرض = پ ی ش فاصله ف ر ض
2- مخاطب = م خ ا ط ب
3- هوشمند = ه و ش م ن د
4- اقدس = ا ق د س
5- بهره مند = ب ه ر ه فاصله م ن د
6- کلیک = ک ل ی ک
7- خواستگاری = خ و ا س ت گ ا ر ی
8- کلیپ =ک ل ی پ
9- دسترس پذیری = د س ت ر س فاصله پ ذ ی ر ی
10- شکرگزار = ش ک ر گ ز ا ر
11- هک = ه ک برای کامپیوتر
12- حک = ح ک کَنده کاری حروف روی یک چیز به صورت برجسته
13- اساس = ا س ا س بنیاد پایه
14- اثاث = ا ث ا ث لوازم منزل
15- جرأت = ج ر الف همزه رو «یعنی شیفت و »د ت این کلمه را با ا نیز میتوان نوشت
16- سفسطه = س ف س ط ه
17- کاذب = ک ا ذ ب
18- خبیث = خ ب ی ث
19- اذیت = ا ذ ی ت
20- ثروتمند = ث ر و ت م ن د
21- بقیه = ب ق ی ه
22- بالاخره = ب ا ل ا خ ر ه
23- تعریف = ت ع ر ی ف
24- هذیان = ه ذ ی ا ن
25- ثانیه = ث ا ن ی ه
26- دستپاچه = د س ت پ ا چ ه

27- در کلماتی که به ه ختم میشوند و بعد از آنها کلمه ی دیگری داریم و دو کلمه باید به هم بچسبند ه از کلمه ی اول حذف میشود
مثال: همگی همگان واسَت واسم
واسم = و ا س م
در اینجا نوشتن واسهم =و ا س ه م اشتباه است

28- در کلماتی که در آخرشان مجبوریم ی استفاده کنیم نباید به جای یک ی از یه = ی ه استفاده کنیم
مثال: همه ی = ه م ه فاصله ی
در اینجا استفاده از ی ه نادرست است

29- برای نوشتن کلماتی که در آخر مجبوریم از ای = ا ی استفاده کنیم نباید به جای ا و ی از دو تا ی استفاده کنیم
مثال: دیگه ای = د ی گ ه فاصله ا ی

30- نذار نمیذارم بذار میذارم مثل نوشته ی کتابیشان با ذ نوشته میشوند فقط بزار اگر معنی اجازه گرفتن باشد با ز نوشته میشود ولی در باقی موارد بذار هم با ذ نوشته میشود

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با ما در میان بگذارید.

فعلاً خدا نگهدار.