خانه

رادیو گوش کن

 

از تاریخ شنبه 13 خرداد تا جمعه 19 خرداد

شنبه

ساعت 8 باز‌پخش نمایش عهد‌نامه دریایی.

ساعت 14 باز‌پخش نمایش عهد‌نامه دریایی

ساعت 18 سریال توضیح‌دار جیران، قسمت 48

ساعت 20 نمایش سرگذشت عارف، قسمت 1

یکشنبه

ساعت 6 باز‌پخش سریال توضیح‌دار جیران، قسمت 49.

ساعت 8 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 1.

ساعت 12 باز‌پخش سریال توضیح‌دار جیران، قسمت 49.

ساعت 14 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 1.

ساعت 20 نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 2.

دوشنبه

ساعت 8 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 2.

ساعت 14 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 2.

ساعت 20 نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 3.

سه‌شنبه

ساعت 8 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 3.

ساعت 14 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 3.

ساعت 20 نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 4.

چهارشنبه

ساعت 8 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 4.

ساعت 14 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 4.

ساعت 18 سریال توضیح‌دار دیدن، فصل 3 قسمت 5.

ساعت 20 نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 5.

پنج‌شنبه

ساعت 6 باز‌پخش سریال توضیح‌دار دیدن، فصل 3 قسمت 5.

ساعت 8 باز‌پخش نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 5.

ساعت 12 باز‌پخش سریال توضیح‌دار دیدن، فصل 3 قسمت 5.

ساعت 18 پادکست رخ.

ساعت 20 نمایش آرزو‌های یک مرد، قسمت 6.

جمعه

ساعت 6 باز‌پخش پادکست رخ.

ساعت 8 باز‌پخش نمایش سرگذشت عارف، قسمت 6.

ساعت 10 باز‌پخش شبی با قرآن.

ساعت 12 باز‌پخش پادکست رخ.

ساعت 14 باز‌پخش نمایش سرگذشت عارف، قسمت 6.

ساعت 16 سینما محله: شتاب.

ساعت 20 نمایش بانی لیک گم شده.

ساعت 22 باز‌پخش سینما محله: شتاب.

فراموشی رمز عبور

تنظیم دوباره رمز عبور فراموش شده