خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

رادیو گوش کن

 

از  19 خرداد تا 25 خرداد

شنبه

باز‌پخش نمایش کاسه داغتر از آش: ساعت‌های 2، 8، 14.

باز‌پخش سینما محله: بی رؤیا: ساعت‌های 4 و 10.

سریال گناه فرشته، قسمت آخر: ساعت 18.

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 1: ساعت 20.

باز‌پخش سریال گناه فرشته، قسمت آخر: ساعت 24

یکشنبه

باز‌پخش نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 1: ساعت‌های 2، 8، 14.

باز‌پخش سریال گناه فرشته، قسمت آخر: ساعت‌های 6 و 12.

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 2: ساعت 20.

دوشنبه

باز‌پخش نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 2: ساعت‌های 2، 8، 14

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 3: ساعت 20.

سه‌شنبه

باز‌پخش نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 3: ساعت‌های 2، 8، 14.

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 4: ساعت 20.

چهارشنبه

باز‌پخش نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 4: ساعت‌های 2، 8، 14.

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 5: ساعت 20.

پنج‌شنبه

باز‌پخش نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 5: ساعت‌های 2، 8، 14.

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 6: ساعت 20.

جمعه

باز‌پخش نمایش اختر چرخ ادب، قسمت 6: ساعت‌های 2، 8، 14.

انیمه محله: برادران سوپر ماریو: ساعت 16.

نمایش اختر چرخ ادب، قسمت آخر: ساعت 20.

باز‌پخش انیمه محله: برادران سوپر ماریو: ساعت 22.