خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش پنجم

سلام دوستان عزیز

هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود حتی المقدور در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از اینکه کلمات امروز رو بنویسم میخواستم به یک نکته ی مهم اشاره ای گذرا داشته باشم

بعضاً دیده میشه که در پستها و کامنتها دوستان بسیار به صحیح نویسی بی توجهی میکنن تا حدی که حتی کلماتی که در درسهای گذشته هم بهشون اشاره کردم رو هم اشتباه مینویسن.
از شما دوستان تقاضا میکنم ضمن اینکه خودتون بیشتر به این قضیه حساس باشید، در حد امکان این موضوع رو به دوستانتون هم گوشزد کنید و غلطهاشون رو بهشون تذکر بدید.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- حتی = ح ت ی
2- تصویر = ت ص و ی ر
3- تشخیص = ت ش خ ی ص
4- ذهن = ذ ه ن
5- مربوط = م ر ب و ط
6- جذاب = ج ذ ا ب
7- خانواده = خ ا ن و ا د ه
8- حاد = ح ا د
9- طلسم = ط ل س م
10- حس = ح س
11- تقصیر = ت ق ص ی ر
12- ضامنی = ض ا م ن ی
13-ستون = س ت و ن
14- زور = ز و ر
15- ثابت = ث ا ب ت
16- حراج = ح ر ا ج
17- منتظر = م ن ت ظ ر
18- وصف = و ص ف
19- تأثیرگذار = ت الف همزه رو ث ی ر گ ذ ا ر این کلمه را با الف نیز میتوان نوشت
20- استودیو = ا س ت و د ی و
21- حیف = ح ی ف
22- خانم = خ ا ن م
23-هول شدن = ه و ل فاصله شدن
24- دوباره = د و ب ا ر ه
25-تحصیل = ت ح ص ی ل

26- و را به کلمات قبل و بعدش نچسبانید همیشه و از کلمات قبل و بعدش جدا نوشته میشود
مثال: من و تو کم و بیش راضی و خشنود بیست و دوم
صد و بیست = ص د فاصله و فاصله ب ی س ت

27- کلماتی مانند نرم افزار و سخت افزار را باید با فاصله نوشت
نرم افزار = ن ر م ا ف ز ا ر

28- دو کلمه که هریک معنای خاصی دارند را به هم نچسبانید
مثال: بدین ترتیب = ب د ی ن فاصله ت ر ت ی ب

29-کلماتی که با آ نوشته میشوند را با ا ننویسید
برای نوشتن آ از شیفت و ا استفاده کنید
مثال: آقا = آ ق ا

30- به را به کلمات بعدش نچسبانید
مثال: به علت به دلیل به خاطر ر به من به تو
به نظر = ب ه فاصله ن ظ ر

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با ما در میان بگذارید.

فعلاً خدا نگهدار