خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو

نکاتی پیرامون صحیح نویسی, بخش بیست و یکم

سلام دوستان عزیز
هدف از این پست پیشرفت در صحیح نویسی است
در این پست سعی میشود در هر جلسه حدود سی غلط املایی گوشزد شود به این ترتیب از طولانی شدن مطالب پرهیز میگردد

قبل از نوشتن کلمات این پست, به اطلاع میرسانم که
اشکالات هرکس را علاوه بر تذکر در پستهای صحیح نویسی, به ایمیلش نیز ارسال میکنم پس لطفاً ایمیلهایتان را چک کنید
این کار در پیشرفت سریع صحیح نویسی کمک بیشتری میکند.
به امید روزهای بیغلط در محله

به کلمات زیر توجه کنید:

1- حواس =ح, و, ا, س
2- ثانیه =ث, ا, ن, ی, ه
3- آقا =آ, ق, ا نوشتن با غ مرسوم نیست
4- خانم =خ, ا, ن, م نوشتن و بین ن و م مرسوم نیست
5- وقت =و, ق, ت
6- غبطه =غ, ب, ط, ه
7- توضیحات =ت, و, ض, ی, ح, ا, ت
8- خلاص =خ, ل, ا, ص
9- خلاصه =خ, ل, ا, ص, ه
10- رمضان =ر, م, ض, ا, ن
11- نصب =ن, ص, ب با س ننویسید
12- مرتبط =م, ر, ت, ب, ط
13- آشغال =آ, ش, غ, ا, ل
14- غریب =غ, ر, ی, ب
15- حسود =ح, س, و, د
16- پرینتر =پ, ر, ی, ن, ت, ر
17- جمع‍آوری =ج, م, ع, آ, و, ر, ی
18- عشوه =ع, ش, و, ه
19- خواستار =خ, و, ا, س, ت, ا, ر
20- خواهر =خ, و, ا, ه, ر
21- زمین خواری =ز, م, ی, ن, فاصله,  خ, و, ا, ر, ی نوشتن این سه بدون و غلط است
22- صمیمانه =ص, م, ی, م, ا, ن, ه
23- صحیح =ص, ح, ی, ح
24- علی البدل =ع, ل, ی, فاصله, ا, ل, ب, د, ل
25- علی الخصوص =ع, ل, ی, فاصله, ا, ل, خ, ص, و, ص نوشتن این دو با ا غلط اس
26- واگذار =و, ا, گ, ذ, ا, ر
27- تعقیب =ت, ع, ق, ی, ب
28- فلسفه =ف, ل, س, ف, ه
29- عادی =ع, ا, د, ی
30- عالی =ع, ا, ل, ی نوشتن این دو با آ غلط است

ادامه دارد

لطفاً انتقادات و پیشنهاد های خود را از طریق ایمیل زیر به آدرس:

postchee.gooshkon@gmail.com

با این جانب در میان بگذارید.

خدا نگهدار