خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
ویژه نابینایان

موسیقی – نت نویسی بریل

به نام خدا –  –       –   صفحه 1 نت نویسی بریل . نت های چنگ . 1-     دو – 1.4.5 2-     ر – 1.5 3-      می – 1.2.4 4-      فا – 1.2.4.5 5-      سل – 1.2.5 6-     لا – 2.4 7-      سی – 2.4.5 اگر به نت های چنگ نقطه 6 بریل افزوده شود به نت های سیاه تبدیل می گردند . 1-     دو – 1.4.5.6. 2-      ر – 1.5.6 3-      می – 1.2.4.6 4-      فا – 1.2.4.5.6 5-      سل – 1.2.5.6 6-      لا – 2.4.6 7-      سی – 2.4.5.6 اگر به نت های چنگ نقطه 3 بریل افزوده گردد به نت های سفید تبدیل می گردند . 1-