خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
اخبار و اطلاعیه

بخشهایی از روزنامۀ ایران سپید امروز 5دیماه1394

  ………سخن هفته * بیایید از شهر خود آغاز کنیم پس از دو دهه فعالیت برای دسترسپذیری محیطهای شهری برای افراد معلول و ایمنسازی آنها برای نابینایان و کمبینایان اکنون دستاوردهایی داریم که اگرچه ما را ارضا نمیکنند، اما نشان میدهند که جهت را درست میرویم. ستاد ملی هماهنگی مناسبسازی در وزارت کشور تشکیل شده است و در چارچوب ساختار آن کمیته های مناسبسازی در استانداریها و بسیاری از فرمانداریها تشکیل شده اند. در بسیاری از شهرها نیز طرحهای مختلف مناسبسازی در حال اجرا است. اما با وضعیت قابل قبول بسیار فاصله داریم، چه رسد به وضعیت مطلوب! این امر آسیبشناسی تخصصی خود را دارد. اما در یک امر