خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
Be Easy On Yourself | بر خود سخت مگیر!

Be Easy On Yourself
بر خود سخت مگیر

Our days can sometimes be very confusing
گاه بسیار آشفته ایم و سر در گم

We seems to have too many things to do
گویی کوهی از کارها در برابر ماست

  too many problems to solve
و گره های بسیار که باید گشود

and not enough time to accomplish everything
و زمان کافی برای این همه فراهم نیست

We tend to forget that each day is a beautiful
گویی فراموش می‌کنیم که هر روز معجزه زیبایی است ،

and there is much love and enjoyment to be experienced
سرشار از عشق و شادی .

you don’t have to solve every problem or accomplish all your goals in one day
مجبور نیستی تمام گره ها را یکروزه باز گشایی و تمام هدفها را ، یکباره نشانه روی .

finish what you can today
امروز همان کن که می‌توانی ،

and leave the rest for tomorrow .
و باقی را گو که فردایی هست .

allow yourself time to relax ,time to be with your friends and loved ones
برای آسایش خود ، بودن با دوستان و عزیزان ،

time to play , and time to sit in the sunshine
بازی و تفریح و نشستن در زیر آفتاب ، وقتی را برگزین .

be easy on yourself, and you will find your problems are easier to solve
بر خود سخت مگیر تا ببینی که سختی ها چگونه آسانتر می‌شوند و

and that you can accomplish more with your time
چگونه می‌توانی کارهای بیشتری را پیش ببری .

and you will also find that your life is more peaceful
و نیز دریابی که زندگی اینگونه با آرامشی بیشتر می‌گذرد .

your days are more fun ,and that you are happier
و روزها شادمانه تر به شب می‌رسند ،

and more content
و تو خود سرزنده تری و راضی تر .

دونا لوین

یک پاسخ به «Be Easy On Yourself | بر خود سخت مگیر!»

دیدگاهتان را بنویسید