خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
شوخی با فایل‌های Batch!

برگرفته شده از سایت ترفندستان

در این ترفند قصد داریم نحوه ساخت چند فایل Batch سرگرم کننده را به شما آموزش دهیم تا میزان انعطاف‌پذیری برنامه‌نویسی فایل‌های Batch بیشتر از قبل برای‌تان
روشن شود. نحوه‌ی ساخت ماشین حساب، رقص نور، ویروس دروغین، صفحه‌ی مرگ (BSOD) دروغین ، بازی حدس اعداد و چند فایل سرگرم کننده دیگر را در این مطلب فرا خواهید
گرفت.
در زیر، کدهای هر کدام از مواردی که نام برده شده است قرار داده شده است.
برای ذخیره هر کد در یک فایل BAT کافی‌ست با فشردن کلیدهای Win+R وارد محیط Run شده و در آن‌جا با تایپ عبارت notepad محیط Notepad را اجرا کنید. سپس کد را
در آن Paste کنید و از منوی File گزینه Save As را بزنید. در پنجره‌ی باز شده در قسمت Save As Type گزینه‌ی All Files را انتخاب کرده و در قسمت File name نامی
دلخواه با پسوند BAT بنویسید (مثلاً tarfandestan.bat). سپس روی Save کلیک کنید تا فایل در مسیر مورد نظرتان ذخیره گردد.

ماشین حساب:
کد دو نوع ماشین حساب را در اختیارتان قرار می‌دهیم.این ماشین حساب‌ها قادر به انجام عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم می‌باشند. البته محدودیت‌شان در این است
که قادر به محاسبه و نمایش اعداد بصورت غیر صحیح (اعشاری) نیستند.
نوع اول:
@echo off
title TARFANDESTAN.com – Batch Calculator
color 1f
:top
echo ————————————————————–
echo Visit TARFANDESTAN.com for more tips and tricks.
echo ————————————————————–
echo Start typing, for example type 4*3 and see the results.
echo.
set /p sum=
set /a ans=%sum%
echo.
echo = %ans%
echo ————————————————————–
pause
cls
echo Previous Answer: %ans%
goto top
pause
exit
نوع دوم:
@echo off
title TARFANDESTAN.com – Batch Calculator
:loop
cls
set /p a=Enter a number:
set /p c=Enter +,-,*or/:
set /p b=Enter a number:
set /a d=%a%%c%%b%
echo %a%%c%%b%=%d%
pause
goto loop
بازی حدس عدد:
یک بازی سرگرم کننده که در آن شما باید عدد مد نظر کامپیوتر را حدس بزنید! با وارد کردن هر عدد به شما گفته می‌شود که عدد وارد شده بیشتر از عدد مد نظر است
یا کمتر از آن و این‌گونه شما رفته‌رفته به جواب نزدیک‌تر می‌شوید.
@echo off
title TARFANDESTAN.com – Number guessing game
rem www.TARFANDESTAN.com

setlocal
set /a curbest=99999

:newgame
set /a cur=0
set /a num=%RANDOM%%%1000+1
set left=1
set right=1000

:repeat
set /p guess=Please guess[%left%,%right%]:
set /a cur=cur+1
if %guess% EQU %num% (
echo You have guessed %cur% times to get it right!
if %cur% LSS %curbest% (
set /a curbest=cur
)
goto ask
)
if %guess% LSS %num% (
echo It is a bigger number!
set /a left=%guess%+1
goto repeat
)
echo It is a smaller number!
set /a right=%guess%-1
goto repeat

:ask
choice /c:yn /n /m “Do you want to play again?”
if %errorlevel% EQU 1 goto newgame

:bye
echo Thank you! Bye!
if not %curbest% EQU 99999 echo Best Guess = %curbest%

endlocal
رقص نور:
با اجرای این دستور Batch شما شاهد یک رقص نور جالب خواهید بود!
@echo off
title TARFANDESTAN.com – Disco
rem www.TARFANDESTAN.com

@mode con cols=200 lines=68
:a
color 07
goto b
:b
color 17
goto c
:c
color 27
goto d
:d
color 37
goto e
:e
color 47
goto f
:f
color 57
goto g
:g
color 67
goto h
:h
color 77
goto i
:i
color 87
goto j
:j
color 97
goto k
:k
color a7
goto l
:l
color b7
goto m
:m
color c7
goto n
:n
color d7
goto o
😮
color e7
goto p
:p
color f7
goto a
ماتریکس:
نوع اول:
@echo off
color 0a
title TARFANDESTAN.com – Matrix 1
rem www.TARFANDESTAN.com
@mode con cols=200 lines=68
cls
:a
set /a a=%random%
if %a% geq 16384 set /a aa=1
if %a% lss 16384 set /a aa=0
set /a b=%random%
if %b% geq 16384 set /a bb=1
if %b% lss 16384 set /a bb=0
set /a c=%random%
if %c% geq 16384 set /a cc=1
if %c% lss 16384 set /a cc=0
set /a d=%random%
if %d% geq 16384 set /a dd=1
if %d% lss 16384 set /a dd=0
set /a e=%random%
if %e% geq 16384 set /a ee=1
if %e% lss 16384 set /a ee=0
set /a f=%random%
if %f% geq 16384 set /a ff=1
if %f% lss 16384 set /a ff=0
set /a g=%random%
if %g% geq 16384 set /a gg=1
if %g% lss 16384 set /a gg=0
set /a h=%random%
if %h% geq 16384 set /a hh=1
if %h% lss 16384 set /a hh=0
set /a i=%random%
if %i% geq 16384 set /a ii=1
if %i% lss 16384 set /a ii=0
set /a j=%random%
if %j% geq 16384 set /a jj=1
if %j% lss 16384 set /a jj=0
set /a k=%random%
if %k% geq 16384 set /a kk=1
if %k% lss 16384 set /a kk=0
set /a l=%random%
if %l% geq 16384 set /a ll=1
if %l% lss 16384 set /a ll=0
set /a m=%random%
if %m% geq 16384 set /a mm=1
if %m% lss 16384 set /a mm=0
set /a n=%random%
if %n% geq 16384 set /a nn=1
if %n% lss 16384 set /a nn=0
set /a o=%random%
if %o% geq 16384 set /a oo=1
if %o% lss 16384 set /a oo=0
set /a p=%random%
if %p% geq 16384 set /a pp=1
if %p% lss 16384 set /a pp=0
set /a q=%random%
if %q% geq 16384 set /a qq=1
if %q% lss 16384 set /a qq=0
set /a r=%random%
if %r% geq 16384 set /a rr=1
if %r% lss 16384 set /a rr=0
set /a s=%random%
if %s% geq 16384 set /a ss=1
if %s% lss 16384 set /a ss=0
set /a t=%random%
if %t% geq 16384 set /a tt=1
if %t% lss 16384 set /a tt=0
set /a u=%random%
if %u% geq 16384 set /a uu=1
if %u% lss 16384 set /a uu=0
set /a v=%random%
if %v% geq 16384 set /a vv=1
if %v% lss 16384 set /a vv=0
set /a w=%random%
if %w% geq 16384 set /a ww=1
if %w% lss 16384 set /a ww=0
set /a x=%random%
if %x% geq 16384 set /a xx=1
if %x% lss 16384 set /a xx=0
set /a y=%random%
if %y% geq 16384 set /a yy=1
if %y% lss 16384 set /a yy=0
set /a z=%random%
if %z% geq 16384 set /a zz=1
if %z% lss 16384 set /a zz=0
echo %aa% %bb% %cc% %dd% %ee% %ff% %gg% %hh% %ii% %jj% %kk% %ll% %mm% %nn% %oo% %pp% %qq% %rr% %ss% %tt% %uu% %vv% %ww% %xx% %yy% %zz% %aa% %bb% %cc% %aa%
%bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %dd% %ee% %ff% %gg% %hh% %ii% %jj% %kk% %ll% %mm% %nn% %oo% %pp% %qq% %rr% %ss% %tt%
%uu% %vv% %ww% %xx% %yy% %zz% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %bb% %cc%
goto a
نوع دوم:
@echo off
title TARFANDESTAN.com – Matrix 2
rem www.TARFANDESTAN.com
color 02
cls
echo W
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wa
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wak
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake u
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up N
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up Ne
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up Neo
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up Neo.
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up Neo..
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Wake up Neo…
ping localhost -n 5 >nul
cls
echo T
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Th
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The M
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Ma
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Mat
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matr
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matri
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix h
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix ha
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has y
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has yo
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has you
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has you.
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has you..
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo The Matrix has you…
ping localhost -n 5 >nul
cls
echo F
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Fo
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Fol
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Foll
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follo
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow t
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow th
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the w
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the wh
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the whi
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the whit
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white r
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white ra
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white rab
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white rabb
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white rabbi
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white rabbit
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Follow the white rabbit.
ping localhost -n 5 >nul
cls
echo K
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Kn
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Kno
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knoc
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock,
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock,
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, k
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, kn
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, kno
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knoc
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock,
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock,
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock, N
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock, Ne
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock, Neo
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock, Neo.
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock, Neo. .
ping localhost -n .15 >nul
cls
echo Knock, knock, Neo. . .
ping localhost -n 5 >nul
cls
:start
echo 010 010 10 01 0100 10 010 10 010 1001 10 010 10 10 010 101110 10 100 100 1011
echo 101010100 100 00100 010 0010 01000010 010 01000100010 01000 0100100 100 01000
echo 101 0100010 1000001 01010 10 0100010 10 0010 010010 0 010 010 0000111001011011
echo 000 010 01010010 010001001 00100100 1010 01001001 0010010 01001000100 00100111
echo 001 0010 10 010010010 010 100 10 01 010 010 010 010 10 010 10 010 10 01010 0
echo 000 010 00 001 0010 00 1000100 10
echo 1111 10 010 01 0010100 10 01001010 1 11 0001 00 001 1 1 01 0100000 1 1 11 1
echo 000 1000 10 010 100 0010 10 01 010 010 10000 010 010 01 10010010010 1001 100
echo 1010010 010 100 010 10 010 10 010 1010 010 01 01 00001 010 01 010 010 10 001
echo 111 11111 11111 11111 11111 11111 1111111 111111111
echo 101010100 100 00100 010 0010 01000010 010 01000100010 01000 0100100 100 011
echo 1111 10 010 01 0010100 10 01001010 1 11 0001 00 001 1 1 01 0100000 1 1 11 1
echo 000 1000 10 010 100 0010 10 01 010 010 10000 010 010 01 10010010010 1001 10011
echo 1010010 010 100 010 10 010 10 010 1010 010 01 01 00001 010 01 010 010 10 0011111
echo 101 0100010 1000001 01010 10 0100010 10 0010 010010 0 010 010 00001110010110111
echo 000 010 01010010 010001001 00100100 1010 01001001 0010010 01001000100 001001111
echo 0000 00 000000000000 000000000000000000 00000000000001111 10 0100000 1000000111
echo 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110
goto start
صفحه‌ی آبی مرگ:
با اجرای این فایل، تصویری دروغین اما بسیار مشابه با صفحه‌ی معروف مرگ مشاهده خواهید کرد! برای خارج شدن کافی است دکمه‌های Alt+F4 را بفشارید.
@echo off
title TARFANDESTAN.com – Blue Screen of Death (BSOD)
rem www.TARFANDESTAN.com
echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^</title^> > bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<hta:application id=”oBVC” >> bsod.hta
echo applicationname=”BSOD” >> bsod.hta
echo version=”1.0″ >> bsod.hta
echo maximizebutton=”no” >> bsod.hta
echo minimizebutton=”no” >> bsod.hta
echo sysmenu=”no” >> bsod.hta
echo Caption=”no” >> bsod.hta
echo windowstate=”maximize”/^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</head^>^<body bgcolor=”#000088″ scroll=”no”^> >> bsod.hta
echo ^<font face=”Lucida Console” size=”4″ color=”#FFFFFF”^> >> bsod.hta
echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQUAL^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^>
>> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for

any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If
you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe

Mode.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>*** gv3.sys – Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta
echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo. >> bsod.hta
echo ^</font^> >> bsod.hta
echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta
start “” /wait “bsod.hta”
del /s /f /q “bsod.hta” > nul
ویروس دروغین:
با اجرای این فایل صفحه‌ای باز شده که به دروغ به شما نشان می‌دهد سیستم در حال دانلود ویروس است! بعضی آنتی ویروس‌ها مثل NOD32 اجازه ساخت چنین فایلی را به
شما نمی‌دهند. پس قبل از ساخت فایل، ابتدا آنتی ویروس را غیر فعال کنید.
@echo off
cd /
cls
title TARFANDESTAN.com – Fake Virus
rem www.TARFANDESTAN.com
color 17
echo A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
echo to your computer.
echo.
echo The problem seems to be caused by the following file: SPCMDCON.SYS
echo.
echo PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
echo.
echo If this is the first time you’ve seen this stop error screen,
echo restart your computer. If this screen appears again, follow
echo these steps:
echo.
echo Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
echo If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
echo for any Windows updates you might need.
echo.
echo If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
echo or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
echo If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart
echo your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
echo select Safe Mode.
echo.
echo Technical information:
echo.
echo *** STOP: 0x00000050 (0xFD3094C2,0x00000001,0xFBFE7617,0x00000000)
echo.
echo.
echo *** SPCMDCON.SYS – Address FBFE7617 base at FBFE5000, DateStamp 3d6dd67c
pause >nul
cls
echo Downloading viruses . . .
ping localhost -n 5 >nul
dir /s
pause >nul

در صورتی که مایلید همه‌ی این فایل‌ها را یک‌جا و بدون دردسر داشته باشید، می‌توانید از لینک زیر آن‌ها را دریافت کنید:
http://www.tarfandestan.com/files/upload/Fun-Batch-Files.zip

 

۷ دیدگاه دربارهٔ «شوخی با فایل‌های Batch!»

سلام
میسی چه جالب
اما میدونین چیه
از همان چندین سال قبل که ما به صورت آرام آرامکی شروع کردیم این کامپیوتر را یاد بگیریم . اون آقاهه گفت : به ران دست نزن که تنوره . سیستمت رو منفجر می کنه
هی از همان دوران یک ترسی گرفته ما را که حدش قابل ذکر نیست
میگما دست نزنم منفجر بره

دیدگاهتان را بنویسید