خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

انتخاب پرده برای خانه جدید

متر خیاطی را روی میز میگذارم. مبایلم را برمیدارم. ضبط میکنم: طول پرده اول، 183، عرض پرده اول، 101 سانتیمتر. طول و عرض پرده دوم هم به همین اندازه. مبایل را روی میز میگذارم. متر را که خواهرم با منگنه روی تمام شماره هایش علامت گذاری کرده، برمیدارم به صورت لوله ای میپیچم تا شکل چسب نواری شود. آن را در جا سوزَنی قرار میدهم. با دوستم قرار میگزارم؛ ساعت 11 اطلسپود. ساعت، یک ربع به یازده است و من به اطلسپود رسیده ام. پیاده میشوم. عصایم را باز میکنم. راننده، وجود پله ای بلند را بر سر راهم هشدار میدهد. از پله بالا میروم. صدای ضعیف راننده از