خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
کتاب متنی

با هم کتاب بخوانیم: فصل هشتم از تاریخ تمدن جلد اول:

فصل هشتم: مصر، عطیه نیل، در دلتا، اسکندریه، نیل، اهرام، ابوالهول اسکندریه بندری بسیار عالی است. آن طرف سدی که از آب‌ها تشکیل می‌شود، امواج خروشان بر یکدیگر سوارند، ولی این طرف، دریا همچون آینه‌ای سیمین به نظر می‌رسد. در آنجا بر جزیره کوچک فاروس، در زمان بسیار دور، سوستراتوس مناره بزرگ خود را با مرمر سفید، بر پا کرد و بلندی آن را پانصد پا قرار داد، (برابر با 152 متر.) مترجم. تا راهنمای همه دریانوردانی که در مدیترانه آمد و شد می‌کردند، و یکی از عجایب هفتگانه عالم باشد. با گذشت روزگار، و در تحت تأثیر آبهای خروشان، اثری از این مناره عظیم بر جای نمانده، ولی
دسته‌ها
کتاب متنی

فصلهای هفتم و هشتم از جلد سوم کتاب آنه شرلی

سلام بچه ها حالتون خوبه؟ امیدوارم که شاد و سر حال باشید خب، بهتره بی هیچ حرف اضافه ای بریم سراغ دو فصل تازه از کتاب آنه شرلی. فصلهای هفتم و هشتم از جلد سوم: فصل هفتم فصل هشتم پیروز باشید.