خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
مقاله

هشتاد و هفتمین مقالۀ ارائه شده در همایش جامعۀ بینا شهروند نابینا، بررسی آموزش کم بینایان و نابینایان و اقدامات مدیریت آموزشی در قبال آنان

دانلود مقالۀ هشتاد و هفتم از اینجا   بررسی آموزش کم بینایان و نابینایان و اقدامات مدیریت آموزشی در قبال آنان   دکتر علی یزدخواستی[1] حمزه بابکی[2]   چکیده   در این مقاله به بررسی مسائل و مشکلات کودکان کم بینا و نابینا از منظر مدیریت آموزشی با روش توصیفی – تحلیلی پرداخته شده است. در این راستا ویژگی های افراد نابینا و کم بینا در این تحقیق تشریح شده است و روشهای آموزش به این کودکان و مهم تر از آن چگونگی آموزش مهارت های اجتماعی به این کودکان تبیین گردید، همچنین عواملی که در چگونگی توانایی و سازگاری نابینایان موثر است و اصول کلی در تکنولوژی آموزشی