خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

من از تو شرمنده ام. هرچند تقصیر من هم نبود.

من از تو شرمنده ام هرچند من تقصیر کار نبودم. یادم هست آن وقتها چقدر سر خوش بودی. خیلی خیلی زیاد. یادم هست آن وقتها کلی برای خودت این وور و آن وور می رفتی. هی مرا دعوت می کردی که بیا خانه مان بریم با هم بگردیم شام بخوریم. یادم هست که با چه شوق و زوقی از ازدواج حرف می زدی. یادم هست که گزینه های ازدواجت را برایم بر می شمردی و کلی برای خودت حال می کردی. یادم هست که به هر بهانه ای پول در می آوردی. یادم هست که خیلی خیلی اجتماعی بودی. یادم هست که کلی آرزو داشتم در بعضی موارد مثل