خانه
جستجو
Close this search box.
جستجو
دسته‌ها
صحبت های خودمونی

زندگی آنقدر کوتاه است که…

زندگی کوتاه ترا از آن است که فکرش را بکنی. ساعت ها را بگذارید بخوابند لظات بیهوده زیستن که شمردن ندارد. در هر وضعیتی هستید اندکی  درنگ کنید، نه وضعیت تان را تغییر ندهید چون معلوم نیست در این زندگی کوتاه فرصتی برای تغییر حالت بدن تان وجود داشته باشد یا نه! نفسی عمیق نکشید چون کسی نمیداند فرصتی برای بلعیدن دوباره هوا و گرفتن اکسیژن آن هستیا نه! پلک نزن که شاید دیگر زمانی برای باز کردن پلکهایت نباشد! در هر حالتی هستی بمان و در یک لحظه به این موضوع فکر کن که چقدر دیگر زنده ای؟ در این هنگام تمام دوستداشتنیهاتو به خاطر بیار و لذت